Een pijl naar link icoon

Procedure

Als je als arts van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) in Nederland als arts aan de slag wil, dan moet je eerst je BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)-registratie halen.

Stap 1

De eerste stap is aanmelding bij het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), dat is onderdeel van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Op de site van het CIBG kun je een beschrijving van de procedure vinden. Voor buitenlandse artsen van buiten de EER heet de te volgen procedure: verklaring van vakbekwaamheid. Je moet een aanvraagformulier invullen en bewijsstukken van de gevolgde medische opleiding verzamelen en insturen naar het CBGV (Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid, dat is een onafhankelijke adviescommissie van de minister van VWS; zij gaan over de inhoud van de opleidingen). Het CBGV kan de echtheid van diploma’s laten beoordelen door het Nuffic. Het CBGV beoordeelt dus allereerst of zij vinden dat je een opleiding tot arts gevolgd hebt in het land van herkomst en of je in aanmerking komt voor toelating tot het vervolgtraject (zie hieronder).

Stap 2

De tweede stap is zorgen dat je het Nederlands op tenminste B2 niveau beheerst, maar liever nog C1.

Stap 3

Als het CBGV besluit dat aan de basisvoorwaarden (een medisch diploma en Nederlands op ten minste B2 niveau) is voldaan, dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor de AKV (Algemene Kennis- en Vaardigheden)-toetsen. Die vinden  x maal per jaar plaats en worden afgenomen door Taleninstituut Babel. Er zijn vier onderdelen:
A: een artikel samenvatten en presenteren 
B: spreekvaardigheid Nederlandse taal in een medische setting
C: een Engelstalig artikel kunnen lezen en samenvatten
D: kennis van de gezondheidszorg in Nederland.
Om je voor te bereiden op de AKV-toetsen kun je terecht bij:
Babel : alle onderdelen  A, B, C en D kunnen hier getraind worden
OBUA : on-line cursus communicatie (zie pagina ‘cursussen’)

NB! Per 1 januari 2024 zal de AKV-toets uit de erkenningsprocedure worden gehaald. Lees de details bij het BIG register.

Persbericht: Toetsen voor taalcertificaten voor de zorgsector vanaf 2024 bij Babel. Open de details

Stap 4

Als je de AKV-toetsen met succes doorlopen hebt, mag je vervolgens deelnemen aan de BI(Beroeps Inhoudellijke)-toetsen. Dat zijn er drie: 
- Deeltoets Klinische Kennis: DKK
- Interuniversitaire Voortgangstoets: iVGT
- Deeltoets Klinische Vaardigheden:    DKV

Deze toetsen worden driemaal per jaar afgenomen. De locatie  voor DKK en iVGT is de Universiteit van Maastricht, de DKV wordt afgenomen op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor de BI-toetsen kun je niet slagen of zakken. De resultaten worden, tezamen met de rest van je portfolio, beoordeeld door het CBGV en dan krijg je een advies.

Om je voor te bereiden op de BI-examens kun je terecht bij:
- VBGA : zij organiseren een aantal keren per jaar een training waar je anamnese en lichamelijk onderzoek kunt oefenen.
- OBUA: aantal keren per jaar training anamnese en lichamelijk onderzoek
- OBUA: online onderwijs DKK en VGT 

Aanmelden voor toetsen kan via de website van het BIG-register.

Stap 5

Na het afleggen van de BI-toetsen krijgt de kandidaat een persoonlijk advies van het CBGV Je kunt afgewezen worden, het advies krijgen om een aantal maanden co-schappen te gaan lopen (minimaal 3 maanden, maximaal 3 jaar; in het laatste geval doe je de co-schappen dus helemaal over). Of je krijgt het lichtste advies: drie maanden onder supervisie van een Nederlandse arts werken. In dat laatste geval krijg je een geclausuleerde BIG-registratie, waarmee je aan het werk mag mits je onder supervisie staat van een BIG-geregistreerde collega. Als de supervisor na drie maanden tevreden is over je functioneren, dan krijg je een bewijs van vakbekwaamheid. Daarmee kun je een ongeclausuleerde BIG-registratie aanvragen. Dat betekent dat je als zelfstandig arts in Nederland mag werken.